Program C++ obrazujący działanie autorskiej klasy Stos (Stack)

Kolejne labolatoria z C++ i kolejna klasa. Tym razem implementacja struktury Stosu.


Stack.h

/*
 * Grzegorz Bernaś,
 * https://www.bernas.com.pl
 *
 * OS: Ubuntu (6.10) Linux
 * Powered by Eclipse 3.2
 *
 * Copyright (C) 2007 Grzegorz Bernaś
 * License http://www.gnu.org/copyleft/gpl.html GNU/GPL
 * Zgadula is free software. This version may have been modified pursuant
 * to the GNU General Public License, and as distributed it includes or
 * is derivative of works licensed under the GNU General Public License or
 * other free or open source software licenses.
 */

#ifndef STACK_H_
#define STACK_H_

#define STACK_MAX 10

#include <iostream>
using namespace std;

class Stack
{
 private:
  /* Numer najwyższego indexu (jeżeli Top = -1 oznacza, że stos jest pusty */
  int Top;

  /* Elementy stosu */
  int Element[STACK_MAX];

  void copy(Stack & s);

 public:
  /* Konstruktor domyślny */
  Stack():Top(-1) {};

  /* Konstruktor kopiujacy */
  Stack(Stack & s);

  /* Destruktor */
  ~Stack(){};

  /* Operator przypisania */
  const Stack & operator= (Stack & s);

  /* Zwraca ostatni element stosu */
  int getLast() const;

  /* Czy stos jest pełny */
  bool isFull() const;

  /* Zwraca liczbę elementów w stosie */
  int getTop() const;

  /* Dodaj element do stosu */
  void push(const int data);

  /* Zdejmij element ze stosu */
  void pop();

  /* Wyczyść stos */
  void clear();
};

#endif /*STACK_H_*/

Stack.cpp

/*
 * Grzegorz Bernaś,
 * https://www.bernas.com.pl
 *
 * OS: Ubuntu (6.10) Linux
 * Powered by Eclipse 3.2
 *
 * Copyright (C) 2007 Grzegorz Bernaś
 * License http://www.gnu.org/copyleft/gpl.html GNU/GPL
 * Zgadula is free software. This version may have been modified pursuant
 * to the GNU General Public License, and as distributed it includes or
 * is derivative of works licensed under the GNU General Public License or
 * other free or open source software licenses.
 */

#include "Stack.h"

/* Implementacja konstruktora kopiującego */
Stack::Stack(Stack & s)
{
	Top = -1;
	copy(s);
}

/* Implementacja operator przypisania (używając pseudo-przypisania) */
const Stack & Stack::operator= (Stack & s)
{
	//cout << "Operator przypisania" << endl;

	/* Sprawdzamy czy są to dwa takie same obiekty */
	if (this != &s)
	{
    Top = -1;
    copy(s);
  }
  return *this;
}

void Stack::copy(Stack & s)
{
	/* numer maksymalnego indeksu */
	int i = s.getTop();

	/* kopiujemy Nasz stos do bufora */
	Stack buffor;
	for(i; i >= 0; i--)
	{
		buffor.push(s.getLast());
		s.pop();
	}

	/* Z buffora dane trafiają do stosu kopiowanego oraz do aktualnego stosu */
	int i_b = buffor.getTop();

	for(i_b; i_b >= 0; i_b--)
	{
		push(buffor.getLast());
		s.push(buffor.getLast());
		buffor.pop();
	}
}

/* Zwraca ostatni element stosu */
int Stack::getLast() const
{
	if(Top == -1)
	{
		cout << "Stos jest pusty...";
		return -1;
	}
	else
		return Element[Top];
}

/* Czy stos jest pełny */
bool Stack::isFull() const
{
	if(Top == STACK_MAX-1)
		return true;
	else
		return false;
}

/* Zwraca liczbę elementów w stosie */
int Stack::getTop() const
{
	return Top;
}

/* Dodaj element do stosu */
void Stack::push(const int data)
{
	if(!isFull())
	{
		//cout << "Numer indexu przed dodaniem: " << Top << endl;
		Top++;
		Element[Top] = data;
		//cout << "Numer indexu po dodaniu: " << Top << endl;
		//cout << "Wartość indexu: " << Element[Top] << endl;
		//cout << endl;
	}
	else
		cout << "Stos jest pełny!" << endl;
}

/* Zdejmij element ze stosu */
void Stack::pop()
{
	if(Top <= 0)
	{
		Element[0] = 0;
		Top = -1;
		//cout << "Stos jest już pusty" << endl;
	}
	else
	{
		//cout << "Numer indexu przed odjęciem: " << Top << endl;
		Element[Top] = 0;
		Top--;
		//cout << "Numer indexu po odjęciu: " << Top << endl;
		//cout << "Element zostal zdjęty ze stosu" << endl;
		//cout << endl;
	}
}

/* Wyczyść stos */
void Stack::clear()
{
	Top = -1;
	cout << "Stos został wyczyszczony" << endl;
}

zad4.cc

/*
 * Grzegorz Bernaś,
 * https://www.bernas.com.pl
 *
 * OS: Ubuntu (6.10) Linux
 * Powered by Eclipse 3.2
 *
 * Copyright (C) 2007 Grzegorz Bernaś
 * License http://www.gnu.org/copyleft/gpl.html GNU/GPL
 * Zgadula is free software. This version may have been modified pursuant
 * to the GNU General Public License, and as distributed it includes or
 * is derivative of works licensed under the GNU General Public License or
 * other free or open source software licenses.
 */

#include "Stack.h"

int main()
{
	cout << "Inicjalizacja dwóch stosów" << endl;
	Stack stos, stos2;

	cout << "Dodawanie wartości do [stosu pierwszego]" << endl;
	stos.push(11);
	stos.push(22);
	stos.push(33);
	stos.push(44);
	stos.push(55);
	stos.push(66);
	stos.push(77);
	stos.push(88);
	stos.push(99);
	stos.push(111);
	stos.push(122);
	stos.push(133);

	cout << "Przypisz [stos pierwszy] do [stosu drugiego]" << endl;
	stos2 = stos;

	cout << "Ostatni element [stostu pierwszego]: ";
	cout << stos.getLast() << endl;

	cout << "Ostatni element [stosu drugiego]: ";
	cout << stos2.getLast() << endl;

	stos.pop();
	stos.pop();
	stos.pop();
	stos.pop();
	stos.pop();

	Stack nowy(stos);

	cout << "Wartość ostatniego elementu [stosu pierwszego]: " << stos.getLast() << endl;
	stos.clear();

	cout << "Ostatni element skopiowanego stosu: " << nowy.getLast() << endl;

	stos.pop();
	stos.pop();
	stos.pop();
	stos.pop();
	stos.pop();
	stos.pop();

	cout << stos.getLast() << endl;
}